Spring til indhold

Sådan ansøger I

For at kunne komme i betragtning til et kapitalindskud fra Danmarks Genopretningsfond skal I sende en ansøgning. Danmarks Genopretningsfond foretager en individuel vurdering af alle ansøgninger. Ved vurderingen vil Danmarks Genopretningsfond lægge vægt på de vejledende udvælgelseskriterier. Danmarks Genopretningsfond tilbyder en præ-screeningsproces, som I opfordres til at benytte, inden I indsender en egentlig ansøgning. Formålet er at give jer en relativ hurtig indikation af, om jeres virksomhed kan komme i betragtning til et kapitalindskud fra Danmarks Genopretningsfond.

Hent ansøgningsskema

Hent præ-screeningsskema

Udvælgelseskriterier

For at komme i betragtning til et kapitalindskud fra Danmarks Genopretningsfond, er der en række vejledende udvælgelseskriterier, som virksomheden som udgangspunkt skal opfylde:

 1. Påvirket af COVID-19
  Om virksomheden er påvirket af et ekstraordinært økonomisk chok som følge af COVID-19- krisen, med det til følge, at virksomheden ikke kan finde den nødvendige bæredygtige finansiering andetsteds.
 2. Væsentlig
  Om virksomheden er væsentlig i størrelse og af betydning for dansk økonomi, hvilket som udgangspunkt forudsætter, at virksomheden havde en omsætning på mere end 500 mio. kr. i regnskabsåret 2019.
 3. Solid
  Om virksomheden var økonomisk solid før 31. december 2019 og vurderes at have et økonomisk fremtidspotentiale ved en normalisering af økonomien.
 4. Samfundsbærende
  Om virksomheden er samfundsbærende, f.eks. i form af væsentlig tilstedeværelse i Danmark, varetagelse af en central rolle eksempelvis for geografiske/socioøkonomiske dele af befolkningen eller kritisk infrastruktur, har en høj eksportandel, er vanskelig at erstatte (f.eks. på grund af komplekse værdikæder eller høje adgangsbarrierer), eller at virksomheden er højproduktiv og udgør et strategisk vigtigt bidrag til dansk industri.

Ved udvælgelsen af, hvilke virksomheder, der kan komme i betragtning til et kapitalindskud fra Danmarks Genopretningsfond, vil Danmarks Genopretningsfond foretage en individuel vurdering af hver ansøgervirksomhed. Ved vurderingen vil Danmarks Genopretningsfond lægge vægt på udvælgelseskriterierne. Det er bestyrelsen for Danmarks Genopretningsfond, der træffer beslutning om, hvorvidt en ansøgervirksomhed kan kvalificere sig til at modtage kapitalindskud fra Danmarks Genopretningsfond. Ingen ansøgervirksomhed har krav på at modtage et kapitalindskud fra Danmarks Genopretningsfond.

Danmarks Genopretningsfond kan give tilsagn om kapitalindskud frem til og med den 31. december 2021. Det betyder, at der senest den 31. december 2021 skal være indgået en aftale mellem ansøgervirksomheden og Danmarks Genopretningsfond om vilkårene for et kapitalindskud. Kapitalindskuddet kan efter en konkret vurdering gennemføres efter 31. december 2021.

Investeringsvilkår

Danmarks Genopretningsfond forventes primært at foretage kapitalindskud via tegning af præferenceaktier uden stemmeret. For at sikre, at Danmarks Genopretningsfond får andel i en eventuel værditilvækst i virksomheden, forventer Danmarks Genopretningsfond at modtage tegningsretter (warrants) med en løbetid på op til 10 år. Der knytter sig visse restriktioner og forpligtelser til præferenceaktierne. Således gælder det, at indtil præferenceaktierne inkl. renter er fuldt indfriet, er virksomheden underlagt et forbud mod enhver form for udbyttebetaling samt omfattet af visse rapporteringsforpligtelser. Derudover gælder der – indtil 75 % af præferenceaktierne med tillæg af påløbne renter er indfriet – begrænsninger i forhold til visse virksomhedsopkøb samt forbud mod udbetaling og optjening af variable løndele til ledelsen og et lønloft for ledelsen. Vilkårene for kapitalindskud fra Danmarks Genopretningsfond vil i øvrigt bero på en konkret forhandling samt det retslige grundlag, som Danmarks Genopretningsfond hviler på.

Læs mere om de overordnede investeringsvilkår for kapitalindskud fra Danmarks Genopretningsfond

Ansøgningsprocessen

Hvis I vurderer, at jeres virksomhed opfylder udvælgelseskriterierne, kan I sende en ansøgning om modtagelse af kapitalindskud fra Danmarks Genopretningsfond. Danmarks Genopretningsfond foretager en individuel vurdering af jeres ansøgning.

Sådan ansøger  I:

 1. Udfyld præ-screeningsskemaet
  Danmarks Genopretningsfond opfordrer til, at I udfylder og indsender præ-screeningsskemaet forinden, den egentlige ansøgning måtte blive igangsat. Præ-screening foretages - ligesom behandlingen af en egentlig ansøgning - af bestyrelsen i Danmarks Genopretningsfond på baggrund af de oplysninger, som I indsender til Danmarks Genopretningsfond. Som led i præ-screeningsprocessen skal I indsende senest tilgængelige regnskabstal (f.eks. seneste årsrapport) og kort beskrive, hvorfor I vurderer, at jeres virksomhed lever op til udvælgelseskriterierne. Derudover skal I indsende oplysninger om jeres virksomheds koncern- og ejerforhold.
 2. Udfyld ansøgningsskema
  I skal angive oplysninger om den virksomhed, I ansøger om kapitalindskud til, samt beskrive og dokumentere, at I lever op til udvælgelseskriterierne. I ansøgningsskemaet vil det fremgå, hvilke dokumenter, I skal vedlægge ansøgningen.
 3. Send ansøgningsskema
  I indsender jeres ansøgning via mail. Jeres oplysninger vil blive behandlet i fortrolighed i overensstemmelse med Danmarks Genopretningsfonds fortrolighedserklæring.
 4. Afvent vurdering
  Når Danmarks Genopretningsfond har modtaget jeres ansøgning, foretager Danmarks Genopretningsfond en screening af jeres virksomhed med henblik på at vurdere, om jeres virksomhed opfylder de vejledende udvælgelseskriterier. Danmarks Genopretningsfond tilstræber at gennemføre screeningen inden for 2-4 uger fra Danmarks Genopretningsfond har modtaget en komplet og fyldestgørende ansøgning.

  Hvis Danmarks Genopretningsfond vurderer, at I opfylder de vejledende udvælgelseskriterier, vil I blive bedt om at stille dokumenter til rådighed for yderligere undersøgelse af virksomheden (due diligence) samt en værdiansættelse, der tager udgangspunkt i virksomhedens nuværende situation, og der vil blive indledt et forhandlingsforløb vedrørende vilkårene for et eventuelt kapitalindskud fra Danmarks Genopretningsfond (fase 2). Hvis udfaldet af due diligence er tilfredsstillende for Danmarks Genopretningsfond, og der kan opnås aftale om vilkårene for kapitalindskud, vil Danmarks Genopretningsfond tilbyde at foretage kapitalindskuddet på de aftalte vilkår. Det er forventningen at fase 2 kan gennemføres på omkring 6 uger. Dog vil den konkrete tidsplan afhænge af de konkrete omstændigheder relateret til den pågældende ansøgervirksomhed.

  De omkostninger, som Danmarks Genopretningsfond afholder i forbindelse med gennemførelsen af fase 2 – det værende sig både interne omkostninger samt omkostninger til eksterne rådgivere – skal afholdes af ansøgervirksomheden.

  Hvis Danmarks Genopretningsfond vurderer, at I ikke opfylder de vejledende udvælgelseskriterier, vil I modtage et afslag på jeres ansøgning.
Læs Danmarks Genopretningsfonds fortrolighedserklæring
Læs mere om SikkerMail