Spring til indhold

Privatlivspolitik for Danmarks Genopretningsfond A/S

Danmarks Genopretningsfond (”Fonden”) prioriterer fortrolighed og datasikkerhed højt. Denne persondatapolitik gælder for Fondens behandling af personoplysninger, herunder på Fondens hjemmeside www.danmarksgenopretningsfond.dk. Derudover fastlægger persondatapolitikken retningslinjer for Fondens måde at behandle personoplysninger på og giver de oplysninger, som den registrerede har krav på at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Læs Fondens persondatapolitik, inden du afgiver personoplysninger til Fonden.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Den dataansvarlige for personoplysninger er:

Danmarks Genopretningsfond A/S
Vester Farimagsgade 41, 7.
1606 København V
CVR-nr.: 41973056
E-mail: kontakt-dgof@dgof.dk
Telefonnummer: 70105500
DPO: dpo-dgof@dgof.dk

Typer af personoplysninger

Fonden behandler følgende kategorier af personoplysninger:

Almindelige personoplysninger:

 • Navn, adresse, e-mail og telefonnummer
 • CPR-nummer
 • Oplysninger om ansættelsesforhold, arbejdsgiver og stillingsbetegnelse
 • Oplysninger om karriereforløb og opnåede resultater samt andre CV-oplysninger
 • Oplysninger om brug af Fondens hjemmeside
 • IP-adresse
 • MAC-adresse
 • Browsertype
 • Oplysninger relateret til gennemførelse af ”know your customer” og lignende tiltag for at modvirke hvidvask og terrorfinansiering

Følsomme personoplysninger:

Helbredsoplysninger, hvis Fonden modtager sådanne oplysninger enten i forbindelse med ansøgning om kapitalindskud fra Fonden eller som led i en løbende screening af de virksomheder, som Fonden har foretaget investering i

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

 • Når du anvender Fondens hjemmeside
 • Henvendelser til Fonden pr. e-mail, telefon eller med almindeligt brev
 • Når en virksomhed ansøger om kapitalindskud fra Fonden
 • Når Fonden løbende foretager screeninger af de virksomheder, som Fonden har foretaget investering i

Anvendelse af personoplysninger

Personoplysningerne kan indsamles og anvendes til følgende formål:

 • Vurdering af, hvorvidt Fonden vil foretage kapitalindskud i en virksomhed (due diligence)
 • Ved Fondens løbende håndtering af de virksomheder, som Fonden har foretaget investering i (asset management)

Grundlag for behandling af den registreredes personoplysninger

Fondens juridiske grundlag for behandlingen af personoplysninger til ovenstående formål er følgende:

 • Fondens retlige forpligtelser som dataansvarlig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c)
 • Fondens udførelse af en opgave i samfundets interesse (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e)
 • Behandlingen er nødvendig, for at Fonden kan forfølge en legitim interesse (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f) i forhold til at sikre, at Fonden kan vurdere ansøgninger om kapitalindskud fra Fonden samt varetage Fondens investeringer
 • § 11 i databeskyttelsesloven vedrørende behandling af CPR-nummer

Videregivelse til andre dataansvarlige og overladelse til databehandlere

For at opfylde ovenstående formål kan Fonden give tredjeparter adgang til den registreredes personoplysninger, som på baggrund af et kontraktuelt forhold med Fonden leverer relevante ydelser til Fonden. Det kan f.eks. være Administrationsselskabet for Danmarks Genopretningsfond A/S, it-leverandører samt juridiske og finansielle rådgivere. Sådanne serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med Fondens instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler samt underdatabehandleraftaler.

Personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke herudover til en tredjepart uden den registreredes tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive den registreredes personoplysninger til:

 • Finansielle institutioner, som Fonden samarbejder med
 • SKAT og andre offentlige myndigheder i det omfang, Fonden er forpligtet hertil
 • Politiet
 • Advokater
 • Revisorer, herunder Rigsrevisionen
 • Domstole
 • EU (til opfyldelse af Fondens dokumentationsforpligtelser)

Den registreredes personoplysninger overføres ikke til dataansvarlige eller databehandlere, der er lokaliseret i lande udenfor EU/EØS.

Sletning af personoplysninger

Fonden vil opbevare oplysninger, så længe det er nødvendigt, til de formål, der er nævnt. Det betyder, at oplysninger knyttet til behandlingen af de enkelte ansøgninger om kapitalindskud samt foretagne investeringer opbevares, så længe Fonden har et forretningsmæssigt behov herfor, herunder for at kunne honorere Fondens dokumentations- og arkiveringsforpligtelser. Fonden sletter den registreredes personoplysninger 10 år efter det tidspunkt, hvor Fonden har indhentet oplysningerne til brug for at opfylde ovenstående formål.

Cookies

Fonden anvender cookies på Fondens hjemmeside. Du kan læse mere om brugen af cookies i Fondens cookiepolitik.

Sikkerhed

Fonden beskytter fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af den registreredes personoplysninger. Derfor har Fonden implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at Fondens interne procedurer lever op til de fastlagte sikkerhedsstandarder og gældende lovkrav, herunder at sikre passende tekniske og organisatoriske sikkerhedstiltag for Fondens behandling af personoplysninger.

Den registreredes rettigheder

 • Ret til at få indsigt i de personoplysninger, Fonden behandler om den registrerede
 • Ret til at gøre indsigelse mod Fondens indsamling og videre behandling af den registreredes personoplysninger
 • Ret til berigtigelse og sletning af den registreredes personoplysninger
 • Ret til at anmode os om begrænsning af den registreredes personoplysninger
 • Under visse omstændigheder kan den registrerede også anmode om at modtage en kopi af sine personoplysninger samt om transmission af de personoplysninger, den registrerede har afgivet til Fonden, til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)

Links til andre hjemmesider

Fondens hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Fonden er ikke ansvarlig for indholdet af andre selskabers hjemmesider eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger. Fonden opfordrer til, at du læser ejeren af hjemmesidens politik med hensyn til beskyttelse af personoplysninger samt andre relevante politikker.

Spørgsmål og klage

Hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik, eller hvis du ønsker at klage over den måde, Fonden behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte vores DPO:

Telefon: 70 10 55 00
E-mail: dpo@dgof.dk

Hvis din klage ikke bliver løst ved henvendelse til Fonden, og du vil gå videre med sagen, kan du klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Ændringer af persondatapolitikken

Fonden forbeholder sig ret til at foretage ændringer af denne persondatapolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen nederst i persondatapolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende persondatapolitik vil være tilgængelig på Fondens hjemmeside www.danmarksgenopretningsfond.dk.

Senest opdateret den 9. april 2021