Spring til indhold

Om Danmarks Genopretningsfond

Danmarks Genopretningsfond er et statsligt aktieselskab, der har til formål at investere i større, samfundsbærende virksomheder, der er ramt af konsekvenserne af COVID-19-krisen.

Baggrunden for Danmarks Genopretningsfond

Danmarks Genopretningsfond har til formål at foretage investeringer i større samfundsbærende virksomheder, som før den ekstraordinære situation relateret til COVID-19 var finansielt sunde, men som følge af COVID-19-krisen har behov for at styrke sit kapitalgrundlag. Kapitalindskud fra Danmarks Genopretningsfond skal ikke alene sikre, at virksomhederne akkurat overlever COVID-19-krisen, men har også til hensigt at sikre, at virksomhederne kan opretholde en tilstrækkelig styrke og konkurrencekraft, der giver grundlag for, at de også i fremtiden vil kunne bidrage til den økonomiske velstand og vækst i Danmark.

Danmarks Genopretningsfond er ”Investor of last resort”. Det betyder, at Danmarks Genopretningsfond alene kan yde kapitalindskud til en virksomhed, hvis virksomheden ikke kan opnå den nødvendige bæredygtige finansiering på eksisterende og velfungerende markeder.

Danmarks Genopretningsfond kan alene foretage investeringer inden for det hjemmelsgrundlag, der er gældende for Danmarks Genopretningsfond (det værende sig EU Kommissionens afgørelse af 20. november 2020 samt aktstykke nr. 6. af 7. oktober 2020 som vedtaget af Folketingets Finansudvalg den 22. oktober 2020). Bestyrelsen for Danmarks Genopretningsfond har desuden fastsat nogle overordnede investeringsvilkår, der beskriver de finansielle instrumenter, som Danmarks Genopretningsfond kan investere i, samt de overordnede vilkår, der vil gælde for de kapitalindskud, som Danmarks Genopretningsfond måtte foretage.

Udvælgelseskriterier

Ved udvælgelsen af, hvilke virksomheder der kan komme i betragtning til et kapitalindskud fra Danmarks Genopretningsfond, vil Danmarks Genopretningsfond foretage en individuel vurdering af hver ansøgervirksomhed. Ved vurderingen vil Danmarks Genopretningsfond som udgangspunkt lægge vægt på følgende vejledende udvælgelseskriterier:

 1. Påvirket af COVID-19
  Om virksomheden er påvirket af et ekstraordinært økonomisk chok som følge af COVID-19- krisen, med det til følge at virksomheden ikke kan finde den nødvendige bæredygtige finansiering andetsteds.
 2. Væsentlig
  Om virksomheden er væsentlig i størrelse og af betydning for dansk økonomi, hvilket som udgangspunkt forudsætter, at virksomheden havde en omsætning på mere end 500 mio. kr. i regnskabsåret 2019.
 3. Solid
  Om virksomheden var økonomisk solid før 31. december 2019 og vurderes at have et økonomisk fremtidspotentiale ved en normalisering af økonomien.
 4. Samfundsbærende
  Om virksomheden er samfundsbærende, f.eks. i form af væsentlig tilstedeværelse i Danmark, varetagelse af en central rolle eksempelvis for geografiske/socioøkonomiske dele af befolkningen eller kritisk infrastruktur, har en høj eksportandel, er vanskelig at erstatte (f.eks. på grund af komplekse værdikæder eller høje adgangsbarrierer), eller at virksomheden er højproduktiv og udgør et strategisk vigtigt bidrag til dansk industri.
Læs mere om udvælgelseskriterierne i investeringsvilkår for Danmarks Genopretningsfond

Investeringsvilkår

Danmarks Genopretningsfond forventes primært at foretage kapitalindskud via tegning af præferenceaktier uden stemmeret. For at sikre, at Danmarks Genopretningsfond får andel i en eventuel værditilvækst i virksomheden, forventer Danmarks Genopretningsfond at modtage tegningsretter (warrants) med en løbetid på op til 10 år. Der knytter sig visse restriktioner og forpligtelser til præferenceaktierne. Således gælder det, at indtil præferenceaktierne inkl. renter er fuldt indfriet, er virksomheden underlagt et forbud mod enhver form for udbyttebetaling samt omfattet af visse rapporteringsforpligtelser. Derudover gælder der – indtil 75 % af præferenceaktierne med tillæg af påløbne renter er indfriet – begrænsninger i forhold til visse virksomhedsopkøb samt forbud mod udbetaling og optjening af variable løndele til ledelsen og et lønloft for ledelsen. Vilkårene for kapitalindskud fra Danmarks Genopretningsfond vil i øvrigt bero på en konkret forhandling samt det retslige grundlag, som Danmarks Genopretningsfond hviler på. Danmarks Genopretningsfond kan give tilsagn om kapitalindskud frem til og med den 30. september 2021.

Læs mere om de overordnede investeringsvilkår for kapitalindskud fra Danmarks Genopretningsfond

Øvrige oplysninger