Spring til indhold

Hvem kan ansøge?

Danmarks Genopretningsfond kan investere i større, samfundsbærende virksomheder, der er ramt af COVID-19-krisen. En investering fra Danmarks Genopretningsfond beror altid på en individuel vurdering af virksomheden, bedømt i forhold til de udvælgelseskriterier, der er gældende for de virksomheder, som Danmarks Genopretningsfond kan foretage investering i.

Udvælgelseskriterier for ansøgere

Før I ansøger, bør I nøje overveje udvælgelseskriterierne. Ved spørgsmål og tvivlstilfælde er potentielle ansøgere altid velkomne til at kontakte Danmarks Genopretningsfond.

Udvælgelseskriterier

Ved udvælgelsen af, hvilke virksomheder der kan komme i betragtning til et kapitalindskud fra Danmarks Genopretningsfond, vil Danmarks Genopretningsfond foretage en individuel vurdering af hver ansøgervirksomhed. Ved vurderingen vil Danmarks Genopretningsfond lægge vægt på følgende vejledende udvælgelseskriterier:

 1. Påvirket af COVID-19
  Om virksomheden er påvirket af et ekstraordinært økonomisk chok som følge af COVID-19-krisen, med det til følge, at virksomheden ikke kan finde den nødvendige bæredygtige finansiering andetsteds.
 2. Væsentlig
  Om virksomheden er væsentlig i størrelse og af betydning for dansk økonomi, hvilket som udgangspunkt forudsætter, at virksomheden havde en omsætning på mere end 500 mio. kr. i regnskabsåret 2019.
 3. Solid
  Om virksomheden var økonomisk solid før 31. december 2019 og vurderes at have et økonomisk fremtidspotentiale ved en normalisering af økonomien.
 4. Samfundsbærende
  Om virksomheden er samfundsbærende, f.eks. i form af væsentlig tilstedeværelse i Danmark, varetagelse af en central rolle eksempelvis for geografiske/socioøkonomiske dele af befolkningen eller kritisk infrastruktur, har en høj eksportandel, er vanskelig at erstatte (f.eks. på grund af komplekse værdikæder eller høje adgangsbarrierer), eller at virksomheden er højproduktiv og udgør et strategisk vigtigt bidrag til dansk industri.

Danmarks Genopretningsfond har fokus på virksomheder, der er samfundsøkonomisk væsentlige, og som er udfordrede på kapitalstrukturen. Udvælgelseskriterierne afspejler således også, at virksomheder i visse sektorer forventes at være mere relevante i forhold til at modtage kapitalindskud fra Danmarks Genopretningsfond end andre. En virksomhed må således forvente at være mindre relevant, hvis den tilhører en sektor eller branche, der ikke er stærkt påvirket af COVID-19- krisen, eller er en blandt mange virksomheder i en sektor, hvor den enkelte virksomhed ikke er karakteriseret ved at være samfundsbærende.

Sådan ansøger I
Læs Danmarks Genopretningsfonds investeringspolitik

Hvis I ikke opfylder udvælgelseskriterierne

Hvis jeres virksomhed ikke lever op til kriterierne for et kapitalindskud fra Danmarks Genopretningsfond, kan det være, at det i stedet er muligt for jeres virksomhed at søge finansiering hos EKF Danmarks Eksportkreditfond eller Vækstfonden.

Læs om EKF Danmarks Eksportkredits COVID-19 tiltag
Læs om Vækstfondens COVID-19 tiltag

Få svar på jeres spørgsmål